Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Strona internetowa instytucji: http://mzk-polanica.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Polanica-Zdrój.

§ 2

Regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odprowadzanie ścieków, określa także wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w Polanicy-Zdroju a odbiorcą usług, w tym:

1) Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2) Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług.

3) Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

4) Warunki przyłączenia do sieci.

5) Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

6) Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne.

7) Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej.

8) Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby składania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

9) Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn.zm.)

2. Użytym w Regulaminie pojęciom technicznym należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności „ustawa”.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju jest zobowiązane:

1) Dostarczać odbiorcy usług wodę o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami),

2) Zapewnić ciągłość dostaw wody na podstawie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę, z zastrzeżeniem następujących uzasadnionych wyjątków, takich jak: awaria sieci wodociągowej, katastrofy i klęski żywiołowe, działania wojenne,

3) Dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę,

4) W przypadku dostarczania wody z sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem niemniejszym niż 0,05 MPa mierzonego na przyłączu wodociągowym zaraz za wodomierzem głównym.

5) Prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 5

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju jest zobowiązane:

1) Przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług,

2) Zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (z późniejszymi zmianami) i umową o odprowadzenie ścieków.

3) Przeprowadzić wewnętrzną kontrolę parametrów ścieków wprowadzanych do sieci sanitarnej.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków odbywa się w oparciu o umowę pisemną zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług zgodnie z art.6 „ustawy”

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, po złożeniu przez przyszłego odbiorcę usług pisemnego wniosku o zawarcie umowy o którym mowa w § 7 niniejszego regulaminu,

3. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 7

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym powinien w szczególności określać dane wnioskodawcy i obiektu, którego ma dotyczyć umowa.

2. Wzór wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W przypadku, gdy dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków dotyczy budynku wielolokalowego umowa zawierana jest na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 7:

1) Z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego.

2) Z osobami korzystającymi z lokali, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9

1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, a przy jego braku, przeciętne normy zużycia lub ilości wskazane w umowie.

2. Informacja o wysokości cen i stawkach opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków podana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Miasta Polanica-Zdrój i Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.

3. W umowie na zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków wskazana jest opłata lub taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy z Odbiorcą usług. Zmiana wysokości opłat lub rodzaju taryfy nie wymaga zmiany umowy.

4. Częstotliwość odczytów wodomierzy i fakturowania określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

5. Stosowany jest 1-miesięczny okres rozliczeniowy dla wszystkich odbiorców usług, którego początek stanowi pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 10

1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odbiór ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest umowa.

2. Okres odczytowy (jeśli nie został określony w umowie) jest 1-miesięczny, 3-miesięczny lub 6-miesięczny.

3. Jeżeli okres odczytowy jest dłuższy niż 1 miesiąc przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża odbiorcę usług miesięczną prognozą, ustalając średniomiesięczne zużycie na podstawie poprzedzającego okresu odczytowego.

4. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości naliczonych opłat nie wstrzymuje obowiązku terminowej zapłaty.

6. W przypadku nadpłaty, zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy Usług zwraca się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

§ 11

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

2. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien określać dane wnioskodawcy i obiektu podłączanego do sieci. Wzór wniosku o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku o określenie warunków podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wyda pisemne:

1) zapewnienie o dostawie wody i odbiorze ścieków ze wskazaniem miejsca i sposobem podłączenia do sieci,

2) informację o braku możliwości przyłączenia do sieci z informacją techniczną o niezbędnych warunkach do spełnienia, aby możliwe było przyłączenie do sieci.

4. Termin ważności obowiązywania wydanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi dwa lata od daty wydania dokumentu.

§ 12

1. Wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia przyszły Odbiorca usług na koszt własny. Wybudowane przyłącze stanowi własność Odbiorcy Usług.

2. Odbiorca usług po wybudowaniu przyłącza jest zobowiązany wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 13

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług,

2. Przedsiębiorstwo ustala techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych w oparciu o wytyczne wskazane w „Warunkach technicznego podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru, przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 14

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjne jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia prac oraz ustalenia sposobu dokonywania kontroli robót przez Przedsiębiorstwo,

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

3. Odbiór końcowy przyłącza jest sporządzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 15

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców o planowanych i nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody za pomocą systemu powiadamiania (sms).

2. W razie przerwy w dostawie przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek wskazać zastępczy punkt poboru wody.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§ 16

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) Prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków,

2) Występujących zakłóceniach w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług

3) Występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

§ 17

1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej jakości i ilości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za usługi na warunkach określonych w umowie pisemnej.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki.

§ 18

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) Aktualnie obowiązujące na terenie miasta Polanicy-Zdroju taryfy,

2) Tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie miasta Polanica-Zdrój

3) Wszelkie wnioski niezbędne do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wnioski do zawarcia umowy,

4) Wyniki przeprowadzonych analiz jakości wody,

Rozdział X
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci hydrantowej są jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział XI
Przepisy końcowe

§ 20

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 21

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z art. 6, ust. 1 Ustawy.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz dalej, przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

3. Dane osobowe mogą zostać przekazane:

− dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
− podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
− upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

4. Odbiorca usług posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorca usług ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Odbiorcę usług danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego Wniosku. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail ma na celu ułatwienie kontaktu odbiorcą usług.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   MZK Sp. z o.o.

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Anna Nurzyńska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Mirosław Bernatowicz
Autor ostatniej poprawki:   Mirosław Bernatowicz
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Anna Nurzyńska
ilość wyświetleń:   714
data wytworzenia informacji:  08.05.2019
data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 14:13
data weryfikacji:   09.05.2019 14:52
data ostatniej zmiany:   09.05.2019 14:54 Rejestr zmian